17 Juli 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Bima arthika k?atiko sanrak?a?a ho. Yo jokhima vyavasthapana ko eka rupa ho, mukhya rupa dekhi eka akasmika ya aniscita hani ko jokhima ko birud'dha prayoga garna ko lagi prayoga garincha. Bima pradana garne eka ika'i bimakarta, bima kampani, bima vahaka va padariko rupama cinincha. Bima kinne vyakti va ika'i bima va bima nitiko rupama cinincha. Bima lenadena bima kavara ko gha?ana ma bima ko k?atipurti ko vada ko badale bima ko bima ko rupa ma gara??ikr?ta man'ya gara??i pradana gardacha ra apek?akr?ta sana hani ma samila cha. Hani huna sakcha va vittiya huna sakcha, tara yo vittiya sartaharuma kama garna sakincha, ra saman'yataya kehi kura samavesa gardacha juna bimama svamitva, svamitva, va preexisting sambandha dvara sthapita apariharya ruci cha. Bima gari'eko eka samjhauta prapta gardacha, juna bima niti bhanincha, jasale sartaharu ra paristhitiharu vivara?a antargata bimakartala'i k?atipurti dinecha.

Bimakarta dvara bima ko lagi kavareja ko lagi bima ko lagi bima ko lagi karja ko rasi primiyama bhanincha. Yadi bima gari'eka anubhavaharu juna sambhavita bima bima dvara kavara gari'eko hani ho, bimale davi samayojaka dvara prasodhanaka lagi bimakartala'i dabi prastuta gardacha. Bimakarta punarjagara?a garera aphno jokhima kha?a garna sakcha, jasako kara?a arko bima kampanile kehi khatarala'i sahamata bana'um?cha, vise?agari yadi prathamika bimakartale yo jokhimako lagi nikai ?hulo mandacha. Ciniyam? ra babuliyana vyaparikaharule ciniyam? ra babuliyana vyaparikaharula'i ?hulo rupama ciniyam? tatha babilona vyapariharule kramasa: Kramasa? tesro ra dosro lakhau? bisiko rupama vyavahara garne sthanantara?a va vitara?a garne tarikaharu. 1 Cinaka vyapariharule cakita nadi nadi raptima yatra gariraheka thi'e. . Babeliyanaharule eka pra?ali vikasita gare juna prasid'dha ko?a homurabibima rekar?a gariyo. 1750 I.Pu., Ra suruma bhumadhya naukayana vyapariharu dvara abhyasa gariyo. Perihal Perkembangan Asuransi